De wet verkoop op afstand


Wet verkopen op afstand
Deze wet beschermt consumenten tegen de risico’s bij het sluiten van een (koop)overeenkomst op afstand zoals via het internet (maar ook telefoon, fax en post vallen binnen deze wet). Daarvoor wordt een webwinkelier een aantal verplichtingen opgelegd.

Informatieplicht webwinkelier
Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht voor de verkoper. Deze is verplicht in ieder geval de volgende zaken vooraf aan de consument te vermelden:
 • zijn identiteit en adresgegevens
 • de belangrijkste kenmerken van het product
 • de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst
 • de eventuele leveringskosten
 • de termijn waarbinnen het aanbod (product) kan worden aanvaard
 • eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering
 • het herroepingrecht van de consument
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken
 • het bezoekadres van de vestiging waar de consument met zijn klachten terecht kan
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar
De consument moet daarnaast een schriftelijke bevestiging krijgen dat de totstandkoming van de overeenkomst bekrachtigd. De hierbij geldende regel is dat de consument deze bevestiging 'duurzaam' ontvangt. Dat betekent dat het bericht opgeslagen en bewaard kan worden, bijvoorbeeld op harde schijf of opslagmedium. Een bevestigings e-mail volstaat.

Rechten van de consument
De consument heeft het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. De webwinkelier mag hiervoor geen kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de webwinkelier deze binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

Wanneer er niet is voldaan aan bovengenoemde informatieplicht, dan is er sprake van een opzegtermijn van drie maanden. Als de webwinkelier vervolgens alsnog voldoet aan de informatieplicht, dan geldt, vanaf het moment dat dit kenbaar is gemaakt aan de consument, weer de gebruikelijke opzegtermijn van zeven dagen.

Op afstand afnemen van diensten
Naast de koop van producten op afstand, is het mogelijk om diensten op afstand af te nemen. In deze gevallen geldt dezelfde informatieplicht voor de verkoper en hetzelfde annuleringrecht voor de koper. De annuleringstermijn gaat hierbij in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Niet gelden van de zeven dagen bedenktijd van de consument
Voor bepaalde goederen en diensten geld het herroepingrecht niet. Het gaat hierbij om:
 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop u geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
Uitzonderingen
De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. Daar zijn aparte regels voor in de maak. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.Reclame via e-mail
In Nederland zijn er regels vastgesteld voor het versturen van reclameboodschappen per e-mail. Deze regels zijn te vinden in de Code Verspreiding Reclame via E-mail. Met de code laten Nederlandse bedrijven en instellingen zien dat zij zich distantiëren van spam. Belangrijkste regel uit deze code is dat er geen e-mailreclame naar de consument mag worden gestuurd als deze daar niet om heeft gevraagd. Daarnaast moet de reclame via e-mail duidelijk als zodanig herkenbaar zijn (combinatie van adresregel en onderwerp) en moet de adverteerder zodanig te identificeren zijn dat de ontvanger van de e-mail hem kan bereiken (bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer). Ook zijn er regels gesteld voor de grootte van het e-mailbericht, het niet meesturen van uitvoerbare bestanden, duidelijke en eenvoudige afmeldmogelijkheden en goede informatie over waar het e-mailadres van de consument voor gebruikt wordt.

De volledige Code Verspreiding Reclame via E-mail is via de website www.reclamecode.nl te raadplegen of op te vragen bij het secretariaat van de Stichting Reclame Code. Deze heeft deze code vastgesteld. De Reclame Code Commissie en het College van Beroep zullen toezien op de naleving van de code.Wet elektronische handtekeningen
Het afsluiten van overeenkomsten via internet en toepassingen als e-mail komt steeds vaker voor. Om te kunnen vertrouwen op deze elektronische transacties en overeenkomsten, waarbij bijvoorbeeld financiële of persoonlijke gegevens worden uitgewisseld, is het van belang dat je weet met wie je te maken hebt aan de andere kant van de lijn. Ook belangrijk is dat jouw berichten op de juiste plek terecht komen en onderweg niet ongemerkt veranderd kunnen worden. Door het gebruik van een elektronische handtekening zorg je hiervoor. Hiermee kun je ondertekenaars van elektronisch uitgewisselde overeenkomsten identificeren en de partij waarmee je elektronisch zaken doet laten weten dat je bent wie je zegt dat je bent.

De Wet elektronische handtekeningen stelt de elektronische handtekening wettelijk gelijk aan de handgeschreven handtekening, mits een voldoende betrouwbaar middel is gebruikt om de handtekening te plaatsten. Dat betekent dat de elektronische handtekening die aan alle eisen in de wet voldoet (een gekwalificeerde elektronische handtekening) even betrouwbaar is en dus dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening. Je hebt zekerheid over de juridische bewijskracht van de handtekening.

In de brochure ‘De elektronische handtekening’ (pdf) van ECP.NL en GBO.Overheid vind je meer informatie over de elektronische handtekening en de wetgeving hieromheen.